วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2553

แผนการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ม.1-3

แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ม.1
แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ม.2
แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ม.3

1 ความคิดเห็น: